Komplexní podpora
ve stavební činnosti

Pro všechny účastníky výstavby od investora, projekční kanceláře, statické kanceláře, realizační společnosti, až k samým uživatelům objektu.

ikonka diagnostiky

Diagnostika stavebních
konstrukcí

 • Stavebně-technický průzkum
 • Pasportizace a repasportizace objektů
 • Hodnocení stávajícího stavu objektu
 • Monitoring a kontroling stavu konstrukce během stavební činnosti
ikonka diagnostiky

Statika stavebních
konstrukcí

Ve sdružení s autorizovanými statiky zajišťujeme:

 • Statické posouzení rekonstruovaných objektů či jejich konstrukčních částí
 • V závislosti na výsledcích stavebně-technického průzkumu navrhujeme zesílení, či podchycení nevyhovujících konstrukčních prvků
ikonka diagnostiky

Řízení a koordinace

 • Kontrola, koordinace a monitoring stavebních prací
 • Zajištění a výběr realizačních firem
 • Harmonogram průběhu stavby
 • Technický dozor stavebníka
 • Technické poradenství v oblasti stavebnictví a architektury
 • Dokončovací stavební práce a interiéry
 • Zajišťování projektové dokumentace
 • Činnost koordinátora BOZP na staveništi
ikonka diagnostiky

Stavebně geologický
průzkum

 • Stavebně geologický průzkum včetně posouzení základové spáry objektů, hloubení průzkumných vrtů pro IG účely, zajištění laboratorních analýz vzorků zemin, hornin a vody
 • Rešerše stavebně geologických a hydrogeologických prací
ikonka diagnostiky

Průzkumy nebezpečných látek

 • Průzkum s ohledem na výskyt azbestových vláken ve stavebních materiálech
 • Měření radonového indexu pozemku
 • Měření radonu v objektu
 • Zjištění obsahu ropných látek a olejů ve stavebních materiálech
ikonka diagnostiky

Mykologický průzkum

 • Podrobný mykologický průzkum dřevěných konstrukcí
  se stanovením poškození jednotlivých konstrukčních prvků
 • Laboratorní rozbory k určení druhu a stupně napadení
 • Návrh sanace napadených dřevěných konstrukcí
 • Chemická ochrana dřevěných konstrukcí
ikonka diagnostiky

Soudně znalecké posudky a oceňování nemovitostí

 • znalecké posudky v oboru stavebnictví
 • stavby obytné a průmyslové
 • vady a poruchy staveb
 • pro soudní spory a řešení sporů
 • mezi jednotlivými účastníky výstavby.
Oceňování nemovitostí
 • Oceňování rodinných domů, chalup apod. pro účely převodu vlastnictví kupní smlouvou, převod vlastnictví darovací smlouvou, vypořádání dědictví apod.
ikonka diagnostiky

Diagnostika stavebních konstrukcí

ikonka diagnostiky

Statika stavebních konstrukcí

Ve sdružení s autorizovanými statiky zajišťujeme:

ikonka diagnostiky

Řízení a koordinace

ikonka diagnostiky

Stavebně geologický průzkum

ikonka diagnostiky

Průzkumy nebezpečných látek

ikonka diagnostiky

Mykologický průzkum

ikonka diagnostiky

Soudně znalecké posudky a oceňování nemovitostí